Vedtægter for Ålsgårde Surf- og Sejlklub


§ 1. NAVN og HJEMSTED

Klubbens navn er 'Ålsgårde Surf- og Sejlklub' (herefter kaldet Klubben) og har hjemsted i Ålsgårde, Helsingør Kommune.


§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme interessen for vandsport og sejlads med surfbrædder og sejlbåde ved at:


 • Udbrede kendskab til sejlsport
 • Udvikle og træne sejlere
 • Arrangere kapsejlads og turaktiviteter
 • Arrangere øvrige klubaktiviteter
 • Drive klubhus med de fornødne faciliteter


§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
Klubben er medlem af Dansk Surf og Rafting forbund.


§ 4. MEDLEMMER

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som har interesse i at støtte og deltage i Klubbens formål. Medlemmer optages i følgende medlemskategorier:


 1. Juniormedlemmer (25 år eller under)
 2. Seniormedlemmer (over 26 år)
 3. Familiemedlemskab (Dækker junior og senior medlemmer med samme folkeregisteradresse)
 4. Passive medlemmer


Nye medlemmer er optaget når kontingent er betalt samt navn, folkeregisteradresse, fødselsdato og email adresse er oplyst til kasserer.


§ 5. KONTINGENT
Kontingent og andre ydelser fastsættes på generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
Kontingent opkræves helårligt forud i 2. kvartal.


§ 6. UDMELDELSE og EKSKLUSION

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til Klubbens kasserer senest d. 31. marts. Ved udmeldelse efter d. 31. marts har udmeldelse virkning fra d. 31. december. Allerede indbetalt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt samt forfaldent kontingent til betaling eftergives ikke. Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen slette medlemmet af medlemslisten og den pågældende kan ikke optages igen uden ny indmeldelse samt betaling af skyldig restance. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets adfærd skader klubbens anseelse og interesser, ikke overholder Klubbens reglement og vedtægter eller i øvrigt når særlige forhold taler derfor. Eksklusion kan kun ske på et bestyrelsesmøde når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne finder det absolut begrundet og stemmer derfor.


§ 7. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år, og har været aktivt medlem af Klubben i 3 måneder forud for generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Familiemedlemskab giver maksimum 3 stemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel via email til hvert enkelt medlem samt på Klubbens hjemmeside www.aass.dk. Dagsorden skal udsendes med indkaldelsen og fremgår også af Klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte, jf. dog § 13 og § 14.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og ydelser
 6. Valg af formand (lige årstal)
 7. Valg af kasserer (ulige årstal)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 3 i ulige årstal)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt


Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 50% af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer afholdes skriftlig afstemning og valg.
Der føres referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7


§ 9. KONSTITUERING og TEGNINGSRET
Bestyrelsen konstituerer en næstformand og efter bestyrelsens skøn andre relevante tillidsposter.
Formanden har pligt til at indkalde til nødvendige bestyrelsesmøder eller i dennes fravær af næstformanden. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer samt enten formanden eller næstformanden er til stede. Forhandlingerne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Formanden og kasserer disponerer hver for sig over Klubbens midler på bankindestående og er berettiget til at foretage sædvanlige økonomiske dispositioner indenfor de af bestyrelsen godkendte budgetrammer.
Ekstraordinære samt større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.


§ 10. REGNSKAB
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts eller tidligere dato fastsat af krav fra offentlig myndighed afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab samt status forelægges og bekendtgøres på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


§ 11. REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.


§ 12. KLUBHUS og UDSTYR

For benyttelse Klubbens udstyr, klubhus og faciliteter udarbejder bestyrelsen et reglement og sikkerhedsinstruks. Medlemmers udstyr opbevares på eget ansvar og skal fjernes umiddelbart ved ophør af medlemskab. Udstyr tilhørende personer, der ikke er gyldige medlemmer opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter det indleveres til hittegodskontoret.


§ 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af Klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden 4 uger, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


§ 14. KLUBBENS OPLØSNING
Bestemmelse om Klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af Klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at samtlige af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden 4 uger, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af Klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde en anden klub eller institution i Helsingør Kommune, der har fremme af sejlsporten eller unges uddannelse i sejlsport som idealistisk formål.


-------


Disse vedtægter er indstillet af klubbens bestyrelse og vedtaget på generalforsamling d. 30. december 2018 og erstatter vedtægter dateret 20.juni 2015.